Thông báo về lịch học chuyên đề 4 khóa Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ (khóa 3) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội