Thông báo về việc học GDTC tại Trường Đại học Ngoại ngữ hè 2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội