Thông báo học trực tuyến HP Công nghệ thông tin truyền thông và Cơ sở văn hóa Việt Nam HK1 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội