TB 1391 (18/12/2018) về việc hủy các học phần chung, học phần GDTC học kỳ 2 (18-19) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1391 (18/12/2018) về việc hủy các học phần chung, học phần GDTC học kỳ 2 (18-19)

Căn cứ kết quả đăng ký học học kỳ II năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo về việc hủy các lớp học phần chung, học phần giáo dục thể chất vì có số lượng sinh viên đăng ký học không đủ để tổ chức lớp.

  • TKB các học phần chung học kỳ II năm học 2018 – 2019: xem tại đây
  • TKB các học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2018 – 2019