Danh sách phòng thi hết học phần HK1 2019-2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi hết học phần HK1 2019-2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi hết học phần HK 1 năm học 2019 – 2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2).

Lưu ý: SV mang theo thẻ sinh viên/CMND để vào phòng thi.

 • Môn Tiếng Hàn kinh tế – thương mại, xem và tải tại đây
 • Môn Dịch văn bản tin tức báo chí, xem và tải tại đây
 • Môn Dịch phim Hàn Quốc, xem và tải tại đây
 • Môn Dịch nâng cao, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch chuyên ngành (Nhật), xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Anh 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn Quốc 3B, 3C, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4B, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 3A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Anh 1, xem và tải tại đây
 • Môn Lý thuyết dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Nghiệp vụ biên phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh tài chính – ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Môn Phân tích diễn ngôn, xem và tải tại đây
 • Môn Đất nước học Anh – Mỹ, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Ngữ dụng học tiếng Anh, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn Quốc 4B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn Quốc 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 1A, 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 1A, 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn Quốc 4A, xem và tải tại đây