Thông báo về việc đăng ký học lại, CTĐ, tự chọn tự do HK1 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội