QĐ 2653 (07.11.2019) vv công nhận chứng chỉ IC3 và MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Công nghệ thông tin và truyền thông – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ 2653 (07.11.2019) vv công nhận chứng chỉ IC3 và MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Công nghệ thông tin và truyền thông