Thông báo về việc nộp chứng chỉ quốc tế để xét miễn học, miễn thi CĐR Ngoại ngữ chuyên năm học 2020-2021 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội