Thời khóa biểu và Thông báo đăng ký lớp học phần HK1 năm học 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời khóa biểu và Thông báo đăng ký lớp học phần HK1 năm học 2021-2022

  • Thông báo đăng ký lớp học phần HK1 năm học 2021-2022:

  • Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 (Dự kiến):

  • Thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất HK1 năm học 2021-2022:

  • Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học ngoài CTĐT HK1 năm học 2021-2022, xem tại đây