Thông báo về việc đính chính kết quả CĐR trong kỳ thi TACS4 của sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc đính chính kết quả CĐR trong kỳ thi TACS4 của sinh viên CTĐT NVCL QH.2015

Ngày 02/11/2016 Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã gửi công văn số 1153/ĐHNN-ĐT tới Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐQGHN và công văn số 1152/ĐHNN-ĐT tới Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, Đại học Công nghệ – ĐHQGHN về việc thông báo kết quả thi và kết quả xét Chuẩn đầu ra kì thi chính học phần Tiếng Anh cơ sở 4 tổ chức ngày 23/10/2016 cho sinh viên chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược QH.2015. Tuy nhiên, đối chiếu với Quy chế đào tạo đại học được ban hành kèm Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Đại học Quốc Gia Hà Nội và Hướng dẫn số 1080/HD-ĐHQGHN ngày 26/3/2015 về tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo đại học ở ĐHQGHN, kết quả xác định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ của sinh viên chương trình NVCL trong các thông báo trên chưa phù hợp.

Nay trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN xin đính chính kết quả xác định chuẩn đầu ra của sinh viên chương trình NVCL QH.2015 tại kỳ thi Tiếng Anh cơ sở 4 ngày 23/10/2016, gồm kết quả kì thi chính và kì thi phụ (có bảng điểm kèm theo), đồng thời hủy kết quả xác định chuẩn đầu ra trên bảng điểm cũ mà ĐHNN đã ban hành.

Trân trọng thông báo ./.