Danh sách và kết quả kỳ thi hết học phần TACS5 NVCL QH.2015 và xét CĐR – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách và kết quả kỳ thi hết học phần TACS5 NVCL QH.2015 và xét CĐR

Danh sách và kết quả kỳ thi hết học phần TACS5 NVCL QH.2015 và xét CĐR kỳ thi ngày 18/12/2016.