Thông báo Hỗ trợ đăng ký học các học phần chung HK2 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội