Thông báo về kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa QH.2020.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa QH.2020.F1

Phòng Đào tạo ban hành TB số 50 ngày 11/01/2021 về việc tổ chức giảng dạy GDTC và GDQP tại Hòa Lạc cho sv khóa QH2020 tại Hòa Lạc.
– SV vì lý do sức khỏe, nộp đơn xin miễn/ giảm các học phần GDTC và GDPQAN kèm hồ sơ sức khỏe từ cấp huyện trở lên tại P. Đào tạo, P109 A1 từ ngày 18/01/ đến 20/01/2021 để Phòng Đào tạo có căn cứ đề xuất miễn/ giảm cho sv.
– Trong thời gian sinh viên khóa QH2020 tham gia học GDQP và GDTC tại Hòa Lạc từ 20/3/2021 đến 29/4/2021, mọi hoạt động giảng dạy học tập đối với QH2020 tạm ngừng đến khi sinh viên quay trường học tập.