Danh sách phòng thi sát hạch tiếng Anh ngày 11/01/2021 (dành cho SV ĐHCN) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi sát hạch tiếng Anh ngày 11/01/2021 (dành cho SV ĐHCN)