Thông báo về việc không xét học vượt, miễn học, công nhận điểm các học phần thực hành tiếng đối với sinh viên ĐHCQ áp dụng từ khoá QH2022.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội