TB (07.02.2020) về việc hỗ trợ sinh viên học trực tuyến một số môn học chung – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB (07.02.2020) về việc hỗ trợ sinh viên học trực tuyến một số môn học chung

Phòng Đào tạo thông báo về việc hỗ trợ sinh viên học trực tuyến một số môn học chung trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau: