Danh sách thi hết học phần HK1 năm học 2022-2023 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách thi hết học phần HK1 năm học 2022-2023 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Sinh viên chưa hoàn thiện học phí theo thời gian đã thông báo sẽ không được dự thi cuối kỳ và phải đăng ký học lại trong các học kỳ tiếp theo.

Danh sách sinh viên còn nợ học phí HK1 năm học 2022-2023 xem tại đây

 • Môn Dịch văn bản tin tức báo chí (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Các kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn kinh tế – thương mại, xem và tải tại đây
 • Môn Đất nước học Anh Mỹ, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1, xem và tải tại đây
 • Môn Lý thuyết dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 4B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 1A, 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 1A, 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 1A, 1B, xem và tải tại đây