Thông báo về việc tổ chức thi các học phần trên máy tính HK1 năm học 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội