Lịch thi hết học phần HK1 năm học 2019 – 2020 dành cho SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch thi hết học phần HK1 năm học 2019 – 2020 dành cho SV CTĐT thứ 2