TB 1490 (11.11.2019) về việc công nhận chứng chỉ để xét miễn thi, ghi điểm HP Công nghệ thông tin và truyền thông HK2 (2019-2020) (áp dụng cho sv từ khóa QH2019.F1) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội