Kết quả kỳ thi sát hạch Tiếng Anh ngày 24.8.2019 và Thông báo số 1057 về việc đăng ký lớp học phần ngoại ngữ 2 Tiếng Anh cho SV QH2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả kỳ thi sát hạch Tiếng Anh ngày 24.8.2019 và Thông báo số 1057 về việc đăng ký lớp học phần ngoại ngữ 2 Tiếng Anh cho SV QH2019