Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau: