TB 1155 (24.9.2019) về việc đăng ký học Ngoại ngữ 2 tiếng Thái, Lào HK1 năm học 2019 – 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1155 (24.9.2019) về việc đăng ký học Ngoại ngữ 2 tiếng Thái, Lào HK1 năm học 2019 – 2020