QĐ về việc công nhận miễn học, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ về việc công nhận miễn học, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020