QĐ 2158 (05/9/2019) ban hành Quy định công nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học, ghi điểm các học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên tại Trường ĐHNN (áp dụng từ QH2019) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội