QĐ 990 (03.05.2019) vv công nhận miễn học, miễn thi, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên cho SV ĐHCQ học kỳ II năm học 2018 – 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ 990 (03.05.2019) vv công nhận miễn học, miễn thi, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên cho SV ĐHCQ học kỳ II năm học 2018 – 2019