TB 1073 (10.9.2019) về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để miễn học, ghi điểm học phần, xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm học 2019 – 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1073 (10.9.2019) về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để miễn học, ghi điểm học phần, xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm học 2019 – 2020

QĐ 2158 (05/9/2019) ban hành Quy định công nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học, ghi điểm các học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên tại Trường ĐHNN (áp dụng từ QH2019), xem tại đây