Thông báo rà soát tín chỉ tích luỹ khoá QH2019.F1 từ HK1 đến HK7 (22-23) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội