Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Nhập môn Việt ngữ học HK2 năm học 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội