Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm HK1 năm học 2023-2024 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội