Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam HK2 năm học 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội