Thời khóa biểu và thông báo đăng ký lớp học phần HK1 năm học 2022-2023 (dành cho SV QH.2022.F.1) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội