Thời khóa biểu và thông báo đăng ký lớp học phần HK2 năm học 2022-2023 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội