Thông báo tổ chức đào tạo trực tuyến học phần Tin học cơ sở 2 HK1 năm học 2023-2024 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội