Thông báo tổ chức đào tạo trực tuyến học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam HK1 năm học 2023-2024 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội