Thông báo tổ chức lớp Giáo dục thể chất dành cho sinh viên sức khỏe yếu HK1 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội