TB 1490/TB-ĐHNN Thông báo tổ chức tọa đàm hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH.2020.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1490/TB-ĐHNN Thông báo tổ chức tọa đàm hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH.2020.F1