TB 1494/TB-ĐHNN Thông báo lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ xác định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên khóa QH.2021 trở về trước trong Đại học Quốc gia Hà Nội (thi ngày 21/10/2023) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1494/TB-ĐHNN Thông báo lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ xác định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên khóa QH.2021 trở về trước trong Đại học Quốc gia Hà Nội (thi ngày 21/10/2023)