TB 1865 (14.11.2023) đăng ký các lớp học phần HK2 năm học 2023-2024 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội