Danh sách lớp học phần chính thức các môn chung mời giảng HK1 17-18 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách lớp học phần chính thức các môn chung mời giảng HK1 17-18

Danh sách lớp học phần chính thức các môn chung mời giảng HK1 17- 18

 1. Cảm thụ nghệ thuật                                                       Xem chi tiết và tải tại đây
 2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam    Xem chi tiết và tải tại đây
 3. Giao dịch thương mại quốc tế                                        Xem chi tiết và tải tại đây
 4. Kinh doanh quốc tế                                                         Xem chi tiết và tải tại đây
 5. Kinh tế vi mô (INE 1050)                                                 Xem chi tiết và tải tại đây
 6. Kinh tế vĩ mô (INE 1051)                                                 Xem chi tiết và tải tại đây
 7. Lịch sử văn minh thế giới                                                Xem chi tiết và tải tại đây
 8. Logic học đại cương                                                        Xem chi tiết và tải tại đây
 9. Luật kinh doanh quốc tế                                                   Xem chi tiết và tải tại đây
 10. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1  Xem chi tiết và tải tại đây
 11. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2   Xem chi tiết và tải tại đây
 12. Nhập môn khoa học du lịch                                             Xem chi tiết và tải tại đây
 13. Quản lý dự án                                                                  Xem chi tiết và tải tại đây
 14. Quản trị nguồn nhân lực                                                   Xem chi tiết và tải tại đây
 15. Quản trị văn phòng                                                           Xem chi tiết và tải tại đây
 16. Tài chính quốc tế                                                              Xem chi tiết và tải tại đây
 17. Thanh toán quốc tế                                                           Xem chi tiết và tải tại đây
 18. Thương mại điện tử                                                          Xem chi tiết và tải tại đây
 19. Toán cao cấp                                                                     Xem chi tiết và tải tại đây
 20. Toán kinh tế                                                                        Xem chi tiết và tải tại đây
 21. Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                       Xem chi tiết và tải tại đây
 22. Văn hóa các nước Asean                                                   Xem chi tiết và tải tại đây
 23. Xác suất thống kê                                                               Xem chi tiết và tải tại đây