Danh sách thi hết học phần HK2 năm học 2021-2022 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách thi hết học phần HK2 năm học 2021-2022 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

 • Môn Tiếng Anh 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Tiếng Anh 2, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Đất nước học Anh Mỹ, xem và tải tại đây
 • Môn Ngữ dụng học tiếng Anh, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Lý thuyết dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 2A, 2B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 2B, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 2A (NP-TV-CH), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 2B (Viết-Nói), xem và tải tại đây
 • Môn Văn học Hàn Quốc 1, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Hàn Quốc 1, xem và tải tại đây