Thông báo về việc chuyển phòng học ngày 29-31/01/2021 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc chuyển phòng học ngày 29-31/01/2021 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép)

Để phục vụ kỳ thi các học phần trên máy tính (môn chung) của Nhà trường, Phòng Đào tạo xin thông báo tới toàn thể giảng viên, sinh viên có TKB học vào ngày 29-31/01/2021 sẽ chuyển phòng học về Giảng đường nhà C1 (file đính kèm)