Thông báo lịch trả chứng chỉ GDQPAN cho sinh viên khóa QH2020, QH2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội