Thông báo kiểm tra kết quả học tập HK1 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo kiểm tra kết quả học tập HK1 năm học 2020-2021

 Thời gian sinh viên nộp đơn sửa điểm trực tuyến và trực tiếp: từ 03/3/2021 đến 11h30 ngày 09/3/2021.
– Trực tiếp sv nộp tại VP khoa vào giờ hành chính.
– Trực tuyến sv scan đơn gửi vào email của cán bộ văn phòng.
Lưu ý: đợt sửa điểm lần này chỉ sửa điểm của các học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021.