Thông báo lịch thi kết thúc các học phần HK1 (20-21) cho sinh viên khóa QH2020.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội