Hướng dẫn Thi trực tuyến kết thúc HP Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, Triết học Mác-Lênin HK1-21-22 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn Thi trực tuyến kết thúc HP Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, Triết học Mác-Lênin HK1-21-22

Kênh hỗ trợ sinh viên: http://cet.vnu.edu.vn/home/tcko/kenh-ho-tro-sinh-vien