TB 432 (12/5/2020) lịch thi học phần Triết học Mác-Lênin HK2 năm học 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 432 (12/5/2020) lịch thi học phần Triết học Mác-Lênin HK2 năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo kính gửi các đơn vị thông báo số 432/TB-ĐHNN ngày 12/5/2020 về Lịch thi môn Triết học Mác – Lênin HK2 (2019-2020).