Thông báo về việc tổ chức khóa Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ (khóa 3) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội