Thông báo đăng ký học lại, cải thiện điểm, ngoài CTĐT HK2 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội