Danh sách các lớp học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) HK 1 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) HK 1 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo trường ĐHNN thông báo thời khóa biểu cập nhật các lớp học phần bị hủy và danh sách đăng ký lớp học phần HK 1 năm học 2020-2021 (cập nhật ngày 21/9/2020)

 • Tiếng Nhật 4A, xem và tải tại đây
 • Tiếng Nhật 4B, xem và tải tại đây
 • Tiếng Nhật 4C, xem và tải tại đây
 • Kỹ năng nghiệp vụ BPD (Nhật), xem và tải tại đây
 • Kỹ năng thuyết trình (Nhật), xem và tải tại đây
 • Văn học Nhật Bản 2, xem và tải tại đây
 • Biên dịch chuyên ngành (Nhật), xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 4A – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 4A – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 4B – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 4B – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 4C – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 4C – 02, xem và tải tại đây
 • Dịch văn bản tin tức báo chí (Hàn), xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Hàn Quốc 2, xem và tải tại đây
 • Phân tích đánh giá bản dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Phiên dịch chuyên ngành (Hàn), xem và tải tại đây
 • Biên dịch chuyên ngành (Hàn), xem và tải tại đây
 • Hán tự tiếng Hàn, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn hành chính – văn phòng, xem và tải tại đây
 • Đất nước học Hàn Quốc 2, xem và tải tại đây
 • Dịch phim Hàn Quốc – 01, xem và tải tại đây
 • Dịch phim Hàn Quốc – 02, xem và tải tại đây
 • Dịch nâng cao (Hàn), xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 4A – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 4A – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 4A – 03, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 4B – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 4B – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 4B – 03, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3C 4C – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3C 4C – 02, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học tiếng Anh 1, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học tiếng Anh 2, xem và tải tại đây
 • Lý thuyết dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Phiên dịch (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch nâng cao (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch nâng cao (Anh) – 02, xem và tải tại đây
 • Các kỹ năng nghiệp vụ Biên phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Phân tích diễn ngôn (Anh), xem và tải tại đây
 • Giao tiếp liên văn hóa (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Đất nước học Anh Mỹ – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh kinh tế – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh tài chính – ngân hàng – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh du lịch – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh – 01, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ và truyền thông (Anh), xem và tải tại đây
 • Toán cao cấp – 01, xem và tải tại đây
 • Toán cao cấp – 02, xem và tải tại đây
 • Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • DSSV Bằng kép đăng ký học cùng Chính quy, xem và tải tại đây
 • Thực tập (09/2020), xem và tải tại đây